Skladiščenje za ADR po predpisih iz evropskega sporazuma ADR


Skladiščenje za ADR zahteva, da je prostor primerno opremljen, saj mora zadostiti vsem ADR predpisom ter zahtevanim standardom za varno hrambo posebnega blaga in nevarnih snovi. Zakon o kemikalijah in Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij določata pravila in posebne ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij, potrebnih za varovanje zdravja ljudi in okolja.

 

SkladiščeADR: hramba, distribucijska logistika in varnost pri ravnanju z nevarnimi snovmi


skladiščenje za adr (distribucijska logistika)Na izvozu iz avtoceste Kranj, v poslovni coni Primskovo, imamo novo, energetsko varčno in v celoti opremljeno skladišče adr, ki je v celoti namenjeno hrambi farmacevtskih izdelkov, skladiščenju zdravil ter skladiščenju za adr. V sodobnem skladišču je mogoče konstantno vzdrževati, prilagajati in kontrolirati temperaturo s pomočjo sodobnega računalniškega nadzornega sistema. Tlaki v objektu so ravni, primerni za delo z regalnimi viličarji in vodotesni; izdelane vodne bariere v primeru izlitja preprečujejo, da bi nevarne snovi nekontrolirano odtekle v okolje. Notranjo distribucijo omogočajo tri nakladalne rampe in ustrezen uvoz za kamione. Skladiščenje za adr ali skladišče za zdravila zahteva tudi, da je objekt ustrezno varovan z zaščitno ograjo in nadzornim video sistemom, kar zagotavlja naš objekt. Protipožarna zaščita objekta je zagotovljena s sistemom vodnega gašenja, odvodom dima in toplote ter avtomatskim javljanjem požara na najbližjo poklicno gasilsko brigado Kranj.

 

Pravila in predpisi skladiščenja za ADR pred distribucijsko logistiko


distribucijsko skladiščenje ADR OblčPredpisi glede skladiščenja nevarnih snovi določajo razrede, merila za uvrstitev v razrede in združljivosti skladiščenja posameznih vrst kemikalij. Razredi za skladiščenje za adr so določeni glede na nevarne lastnosti kemikalij, ki zahtevajo posebne ukrepe za zaščito pred požarom in eksplozijo ali zato, ker imajo zdravju nevarne lastnosti. Predvsem gre za eksplozivne kemikalije, pline, aerosolne razpršilnike, vnetljive in gorljive tekočine, vnetljive trdne kemikalije, samovnetljive kemikalije, kemikalije, ki v stiku z vodo tvorijo vnetljive pline, organske perokside, gorljive in negorljive strupene kemikalije, infektivne in radioaktivne snovi, gorljive in negorljive jedke snovi, gorljive trdne proizvode in druge nevarne proizvode. Skladišče adr mora zato omogočati tudi ločeno skladiščenje za adr glede na uvrstitev snovi v razred, kar pomeni hrambo snovi ali kemikalij na različnih odsekih skladiščnega prostora. Vse to je predhodnik, ki ga potrebuje distribucijska logistika.

 

Tehnične in druge zahteve za ADR skladišče


Skladišče mora izpolnjevati vse zahteve iz 10. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.  Skladišče adr mora biti sodobno opremljeno, dobro varovano, imeti mora možnost kontrole temperaturnega režima, vodotesne tlake z vodotesnimi barierami in še veliko več. Naše skladišče adr seveda vse to tudi ima, saj je sodobno in specialno opremljeno ADR skladišče.